Katalog izdelkov

 

Katalog izdelkov Vam omogoča vnos lastnih izdelkov v pregledno strukturo, kjer si lahko obiskovalci spletnega portala le-te ogledajo po različnih kategorijah. 

Možno je več dodatnih nastavitev:

  • Vpogled zadnjih vnesenih izdelkov,
  • pregled vseh izdelkov,
  • ocenjevanje izdelkov,
  • izpis najbolje ocenjenih izdelkov,
  • izpis koliko oseb si je ogledalo izdelek,
  • kdaj je bil izdelek vnešen in kdo je avtor vnosa,
  • podrobnosti o izdelku,
  • možnost vnosa več slik izdelka in razvrščanje v kategorije.